z
| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

 

ทุ่งนางดำเป็นชุมชนชาวมุสลิม ตั้งอยู่ในกลางผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ใช้เวลาเดินทางโดยเรือประมาณ 20 นาทีจากท่าเรือคุระบุรี สภาพทั่วไปของหมู่บ้านนั้นไม่ได้รับผลกระทบร้ายแรงจากสึนามิแต่ได้รับผลกระทบทางด้านอุปกรณ์การประมง และสะพานเข้าหมู่บ้านความยาวประมาณ 320 เมตรอันเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญสู่หมู่บ้านชำรุด ผุพังจนแทบจะใช้งานไม่ได้ ส่วนสะพานอีกแห่งที่ใช้เป็นท่าเทียบเรือและทางเดินไปกระชังปลาก็อยู่ในขั้นอันตรายและต้องมีการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือเป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือและสร้างความรู้จักคุ้นเคยกับชาวบ้านซึ่งการช่วยเหลือก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การจัดส่งอาหารสด ทุนการศึกษา การจัดหาอุปกรณ์การประมงและอุปกรณ์ทำกระชังปลาทดแทน ซ่อมเรือและเงินทุนสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพใหม่ ทุนจำนวนหนึ่งได้ถูกกันไว้เพื่อเป็นเครื่องการันตีการสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาในระยะยาว ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือได้บริจาคงบประมาณในการดำเนินการสร้างสะพานคอนกรีต แทนสะพานไม้ซึ่งชำรุดจนแทบใช้การไม่ได้ใหม่ซึ่งตอนนี้การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นและเปิดใช้ได้แล้ว หมู่บ้านทุ่งนางดำยังเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูในระยะยาว เช่น การจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน การตั้งกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยมีตัวแทนจากหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมและดูงานกับองค์กรที่มีความรู้ความชำนาญงาน ในด้านการจัดการท่องเที่ยวในลักษณะนี้รวมถึงการดูงานศึกษาความเป็นไปได้ที่จะดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย