| หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือเป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ และไม่หวังผลกำไร เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในบริเวณจังหวัดพังงาและจังหวัดระนอง ปัจจุบันกลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือได้ดำเนินโครงการต่างๆ แล้วเสร็จกว่า 100 โครงการใน 12 พื้นที่ โดยเน้นความต้องการของชุมชนและการให้บริการต่อชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองและสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

วิเคราะห์การประเมินงานการดำเนินงานในชุมชนของกลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือ

แม้ว่าการดำเนินงานที่เริ่มต้นมาจะมีแนวงานเหมือนองค์กรอื่นๆ ในการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิ ซึ่งได้แก่ การให้การช่วยเหลือ จัดส่งอาหารสด และเงินจำนวน 500 ให้กับทุกครอบครัวที่ประสบภัยสึนามิ  หลังจากนั้นได้มีการปรับแนวงานให้สอดคล้องกับแนวคิดขององค์กร เริ่มด้วยการหยิบประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน จากทุนเดิมขององค์กรที่เคยมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่วมาก่อน และทุนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยังเอื้ออำนวยกับการสานต่อแนวคิดนี้อยู่ด้วย การเดินงานก็ทำให้เกิดความชัดขึ้น โดยวิธีการสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน จัดโครงการฝึกการอบรมให้กับเยาวชนในพื้นที่มาเรียนรู้ในหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาษาอังกฤษ และงานพัฒนาชุมชน เมื่อจบหลักสูตรนี้ไปแล้วเยาวชนเหล่านั้นยังได้กลับไปทำงานในชุมชนของตัวเอง บางส่วนก็ได้ทำงานให้กับองค์กรอีกด้วย ส่วนโครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชนล้วนแล้วแต่เกิดจากความต้องการของชุมชนและช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนทั้งสิ้นโดยผ่านจากตัวแทนของชุมชนเป็นแรงหนุนสำคัญในพื้นที่ที่ทำให้การดำเนินมีการส่งต่อข้อมูลระหว่างชุมชนกับเอ็นเอทีอาร์

สรุปด้านอื่นๆ

 • การยอมรับในคุณค่า (ชุมชนให้การยอมรับ มีความรู้ สึกอย่างไรกับเอ็นเอทีอาร์)
 • จากผลการประเมินทำให้เห็นว่าทางชุมชนได้ให้การยอมรับการทำงานของกลุ่มเพื่อนอันดามันเหนือ แม้ว่าหน่วยงานนี้เริ่มต้นกันมาด้วยความอาสาเข้ามาช่วยเหลือในยามคับขันเหมือนกับองค์กรอื่นๆ ในพื้นที่ที่เข้ามาทำงาน แต่ด้วยแนวคิดที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นมาหลากหลายโครงการที่เข้ามาหนุนเสริมในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย และเกือบทุกกลุ่มอาชีพ  จากคำพูดของนายประยุทธ  ขอสกุล ประธานประชาคมหมู่บ้านทุ่งดาบ ที่พูดว่า “ หน่วยงานที่เข้าทำงานในชุมชน ผมอยากให้มีความจริงใจ มีความชัดเจนกับชุมชน พูดคำไหนต้องเป็นคำนั้น แต่สำหรับ โบดี้ ทีมงานเอ็นเอทีอาร์ ผมมีความเชื่อใจและมั่นใจได้” หรือ แม้กระทั่งความรู้สึกที่ประทับใจการทำงานของหน่วยงานเอ็นเอทีอาร์อย่างไร หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจมา กดีใจที่ หน่วยงานนี้เห็นความสำคัญของคนในชุมชน ไม่ทอดทิ้งกัน แม้จะเป็นคนต่างชาติ ต่างภาษาแต่ทำให้เชื่อใจได้ว่าเข้ามาทำงานเพื่อชุมชนจริงๆ นางวันเพ็ญ  แซ่โง๊ว ตัวแทนชุมชนบ้านบางแบก พูดว่า “เราผ่านเหตุการณ์สึนามิเหมือนคนใกล้จมน้ำเอ็นเอทีอาร์เปรียบเหมือนขอนไม้ที่เข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้เราได้ในยามตกทุกข์ได้ยาก” นางนภาวรรณ  หาญจิตรตัวแทนชุมชนบ้านทะเลนอกพูดว่า “ ดีใจมากๆ ในชีวิตนี้ไม่เคยนึกเคยฝัน ตอนเกิดสึนามิ ว่าจะมีใครเข้ามาให้การช่วยเหลือ แต่โบดี้เข้ามา ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเอ็นอทีอาร์ช่วยตั้งแต่ให้อาหาร สร้างอาชีพ ให้ทุนลูก ทำให้ครอบครัวอยู่ได้ถึงตอนนี้”  นางพิมพ์สนิท  สุขสอาด ชุมชนบ้านทุ่งนางดำ พูดว่า “เอ็นเอทีอาร์ เปรียบเหมือนเพื่อน เหมือนญาติ ไม่ใช่แค่คนรู้จัก”

  • การเรียนรู้ (เป็นการเขียนให้เห็นว่าข้อมูลที่ชุมชนตอบมาเขาเรียนรู้เรื่องอะไร ได้อย่างไรที่เป็นรูปธรรม)

  เกิดขึ้นทั้งทางตรงaและทางอ้อม แต่ที่ชุมชนตอบรับมาจะเป็นในแง่ของการให้การเรียนรู้แบบตรงๆที่จัดให้มีเป็นแบบทางการหรือการเรียนรู้ที่ให้ความรู้กับชุมชน เช่น การฝึกอบรมในกิจกรรมขยะบ้านแหลมนาว,บ้านทะเลนอก  ฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครพัฒนาชุมชน หรือโครงการฝึกอบรมให้กับกลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์,ไกด์ บ้านทะเลนอก ,การสอนภาษาอังกฤษให้กับชุมชนหรือกลุ่มที่สนใจอย่างกลุ่มอาชีพเช่น กลุ่มมัดย้อม บ้านปากเตรียม , กลุ่มสบู่บ้านทะเลนอก ,สอนให้กับคนในชุมชนบ้านแหลมนาว ตาช้อย พูดว่า “ได้เรียนภาษาอังกฤษกับจอร์จี้ทำให้พูดได้เวลามีฝรั่งเข้ามาในหมู่บ้าน ผมก็ยังพูดกับฝรั่งได้จนถึงทุกวันนี้” เป็นต้น
  การเรียนรู้ด้านการฝึกทักษะอาชีพให้กับชุมชนและนำมาประกอบเป็นอาชีพเสริมให้กับตนเองแล้วทางเอ็นเอทีอาร์ยังมีการส่งเริมและทำตลาด สอนการทำตลาดให้กับคนในชุมชน ซึ่งทำให้ชุมชนมองเห็นต่างจากงานพัฒนากลุ่มอาชีพจากหน่วยงานอื่นๆและยังผลให้ชุมชนรู้สึกได้ว่าสามารถมีอาชีพขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ เช่นกลุ่มสบู่สมุนไพรบ้านทะเลนอก  นางรอกี้น๊ะ  หาญจิตร พูดว่า “ พี่มีรายได้เพราะได้มีโอกาสมาเรียนทำสบู่ ตอนนี้มีตลาดเป็นที่รู้จัก”  หรือทางชุมชนบ้านบางแบกและ บ้านธารคีรินทร์ มีกลุ่มเรือมอแกน กลุ่มกระดาษรีไซเคิล เป็นต้น

  การเรียนรู้ที่ได้นำมาปรับเปลี่ยนให้ชุมชนของตนเองดีขึ้น อย่างโครงการการจัดการขยะบ้านแหลมนาว นางสุกัญญา  ขุนน้อยพูดว่า “ โครงการขยะได้สอนให้ชุมชนและเด็กรักความสะอาดขึ้น ทิ้งขยะเป็นที่” หรือแม้กระทั้งโครงการที่นำมาซึ่งการแก้ปัญหาให้กับชุมชน ได้แก่โครงการ แท๊งน้ำ บ่อบาดาลที่บ้านทุ่งดาบ “ แท๊งน้ำ เกิดประโยชน์  เราไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อน หากมีน้ำสะดวก ชาวบ้านก็สะบาย”  โครงการสร้างสะพาน ,โป๊ะท่าน้ำ ที่ชุมชนทุ่งนางดำได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งชุมชน


  | หน้าแรก | ข้อมูลต่างๆ | ข่าวสารต่างๆ | วัตถุประสงค์ | โครงการที่ได้ดำเนินการ | หมู่บ้านต่างๆ | ติดต่อเรา |